28. februára 2020

Aký sortiment predávať zodpovie category management

Aký sortiment predávať zodpovie category management

Dobré povedomie o rozsahu sortimentu a jeho rozmiestnení je pre každú spoločnosť prevádzkujúcu predajne absolútny základ. Či už obchodník riadi väčší alebo malý počet predajní, bez týchto znalostí sa neobíde. Postupovať môže dvomi spôsobmi. Buď verí pocitom a dojmom, alebo sa spoľahne na osvedčený nástroj, ktorý mu dokáže poskytnúť presne také informácie — tak, ako Space Planning, riešenie v rámci category management.

Aký sortiment predávať? Pre akú skupinu zákazníkov? A sú vybrané produkty skutočne tie najoptimálnejšie, ktoré môžeme ponúkať? Podobné otázky si pri rozhodovaní pokladajú všetci predajcovia. Získať jasné odpovede a dostať celý proces pod kontrolu je bez moderných nástrojov, ktoré sú na trhu k dispozícií, ale prakticky nemožné. A práve na tomto poli Category Management vyniká.

Nástroj primárne pracuje s internými dátami obchodníka, ako sú obraty a marže, a analyzuje údaje o nákupnom správaní zákazníkov. Na ich základe potom pomáha optimalizovať vystavenie produktov na predajni. Výstupom sú prehľadné plánogramy, obrázkové prehľady sortimentu s jasným návodom, ako jednotlivé kategórie poskladať na regáloch: ktorá položka má byť na ktorej poličke, na ktorom mieste, koľkokrát má byť vystavená vedľa seba a pod. Obchodník zároveň tak môže analyzovať výkonnosť jednotlivých skupín sortimentu vo vzťahu k priestoru, ktorý zaujímajú, porovnávať jednotlivé varianty a scenáre, prípadne zrovnávať predajne medzi sebou.

Systém pritom dokáže zapracovať aj špecifické požiadavky daného obchodníka a jeho nastavenú stratégiu, napr. pre prednostné vystavenie vybratých položiek. Práve spôsob, akým je tovar rozmiestený, je totiž tým, čo zákazníkov v rámci nákupov ovplyvňuje. Vo svojom využití ide ale nástroj podstatne ďalej.

Category Management

Plánovanie na vyššej úrovni

Na vývoji riešení pre Category Management sa podieľalo mnoho odborníkov, o. i. takisto od samotných kľúčových obchodníkov v rámci sveta, a stojí za ním dlhodobý výskum, ktorý reflektuje nové trendy, aj meniace sa preferencie zákazníkov. Medzi tými je napr. už zmienená optimalizácia sortimentu, teda obmedzovanie ponuky v prospech jednoduchšieho rozhodovania, ale trebárs aj perzonalizácia v ponuke tovaru, jednak pre kamenné obchody, tak novo aj pre online prostredie. Chovanie zákazníkov sa vyvíja, a preto musia aj obchodníci ísť v ústrety ich očakávaniam. S týmto všetkým si dokáže Category Management poradiť.

Dôležitú úlohu hrá Space Planning tiež v oblasti produktivity práce, čo je najmä dnes, kedy na českom trhu retailu prevláda nedostatok personálu, veľmi aktuálna téma. Category Management v tomto ohľade dáva manažérom možnosť ľahko presunúť pracovníkov predajní podľa okamžitej potreby tak, aby sa čo najviac venovali zákazníkom a nemuseli strácať čas pri premýšľaní nad objednávkami tovaru a tým, ako ho následne vystaviť. Aplikáciu je možné navyše previazať na ďalšie systémy, či už ide o automatické objednávky, systém predikovania budúceho predaja alebo logistiku a s tým spojenú optimalizáciu zásobovania.

Významný prínos potom môže mať nástroj i pre samotných dodávateľov, ktorí chcú vyladiť svoje produktové portfólio a neustále tak hľadajú odpoveď na to, čo ktorému obchodníkovi na trhu ponúknuť. Vďaka jeho zapojeniu môžu lepšie modelovať, aké zloženie produktov je optimálne pre jednotlivé predajne, s ktorými spolupracujú.

Základom sú kvalitné dáta

Implementácia Category Managementu je pre zákazníka veľmi jednoduchá a vždy z našej strany prebieha tak, aby celý proces a využitie aplikácie zasiahli dianie v danej spoločnosti čo najmenej. Vďaka tomu, že v tomto prípade ide o tzv. stand-alone riešenie, je vlastne aplikácia nezávislá na súčasnom ERP, ktoré obchodník používa. Všetko, čo k svojej práci potrebuje, sú dáta. Celý proces je tak zvyčajne hotový počas pár týždňov, a to vrátane nevyhnutného zaškolenia pracovníkov.

Našou výhodou oproti konkurenčným riešeniam je nielen česky hovoriaca podpora, ale tiež aj aktívna spolupráca v rámci celého priebehu zavádzania systému. Máme bohaté skúsenosti vychádzajúce z rutinnej znalosti práce s aplikáciou, aj praxou z pôsobenia u rôznych obchodníkov. Zákazníkom pomáhame so spracovaním prevádzkového manuálu, aj s napojením na ďalšie oblasti od logistiky až po marketing. Zdieľame a dávame odporúčania k výsledkom, učíme zamestnancov pracovať s výstupmi analýz a reagujeme na všetky nové požiadavky a podnety pre ďalší rozvoj nástroja.

Riešenie pre každého

Space Planning je veľmi silné riešenie pre detailnú analýzu predajní, vhodné pre všetky typy obchodníkov: malých, stredných aj veľkých. Vďaka jeho zapojeniu získajú retaileri výborný prehľad o tom, čo predávajú, takisto ako oveľa lepšiu možnosť efektívne riadiť svoje predajne, ako aj samotných zamestnancov.

Ďalšie články


Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.