14. októbra 2021
Případová štúdia

Konzultácia | Zberné suroviny Žilina

Konzultácia | Zberné suroviny Žilina

Optimalizácia procesov pre vyššiu produktivitu a ziskovosť firmy – taká bola hlavná úloha pre našich konzultantov v spoločnosti Zberné suroviny Žilina, ktorá má na Slovensku dlhoročnú tradíciu.

Spoločnosť Zberné suroviny Žilina sa zaoberá spracovaním druhotných surovín, ako sú papier, šrot, farebné kovy, plasty, a i. V 23 závodoch a celkom 66 strediskách, ktoré ZSZA v krajine má, dnes pracuje približne 260 zamestnancov. Procesy naprieč závodmi sú si síce do značnej miery podobné (výkup materiálu, zvoz, spracovanie a následný predaj), nie sú ale totožné.

Z nejednotnosti procesov, ktoré mali aj nedostatočnú podporu v rámci IT, sa navyše odvíjali problémy, ktorým firma dlhodobo čelila:

 • Nízky výkon a ziskovosť spoločnosti
 • Nedostatočné dáta a nástroje potrebné pre manažérske rozhodovanie
 • Pomalé reakcie na zmeny cien na strane výkupu (a takisto aj na strane predaja)
 • Nemotivovaní zamestnanci

V roku 2019 došlo v ZSZA k výmene manažmentu a nové vedenie sa rozhodlo procesy optimalizovať a celkovo zlepšiť súčasný stav. Cieľ bol jasný: Stať sa modernou, flexibilnou a rentabilnou firmou s dobre nastavenými postupmi a spokojnými, motivovanými zamestnancami.

Medzi zvažovanými zmenami bola aj výmena doterajšieho softvéru a iné prípadné úpravy.

Na ceste k väčšiemu výkonu

Hlavnou výzvou pre konzultantov U&SLUNO bolo presne opísať a definovať jednotlivé procesy v „teréne” na centrále, na jednotlivých pobočkách a nakoniec v zberných dvoroch. Snahou bolo všetko zjednotiť, zjednodušiť a v čo najväčšej možnej miere zautomatizovať vďaka podpore IT. Pripraviť tiež detailný návrh opatrení do budúcnosti s približným vyčíslením možného potenciálu v oblasti procesov, dát, sietí, resp. používateľského softvéru.

Počas práce sme identifikovali 8 hlavných procesov a venovali sa tiež vyhodnoteniu silných a slabých stránok. V dátovej analýze sme sa zase zamerali na porovnanie výkonnosti vybratých závodov.

Fyzický audit v prevádzkach a opis všetkých procesov, nám spoločne s dátovou analýzou pomohli určiť hlavné výkonnostné odlišnosti medzi závodmi. Na základe SWOT a procesnej analýzy sme následne viedli workshopy so zamestnancami, ako aj pohovory v oblasti spokojnosti a motivácie.

Medzi ďalšie kroky, ktoré nám pomohli v naplnení cieľov, patria:

 • Nový ERP systém (požiadavky a podklady pre výberové konanie)
 • BI nástroje, ktoré zaistia princíp kontinuálnej optimalizácie a poskytnú základnú podporu pre ďalšie úspory
 • Konsolidácia siete prevádzok, ako potenciál zníženia osobných a režijných nákladov
 • Racionalizácia portfólia dodávateľov i odberateľov
 • Zavedenie Kompetenčného modelu riadenia HQ-prevádzky
 • Optimalizácia nákladov na dopravu (interná vs. externá)
 • Zefektívnenie systému údržby a obnovy techniky, vrátane obnovy zberných dvorov

Ďalšie oblasti, v ktorých sme odporučili zmeny, sú: odmeňovací systém, školenia a interná komunikácia.

Odoberajte náš newsletter

Najčerstvejšie novinky priamo do vašej schránky.