14. prosince 2023

Vnitřní oznamovací systém společnosti U & SLUNO a.s.

V souladu se zákonem 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon) byl ve společnosti U & SLUNO a.s. nastaven vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání ve smyslu Zákona.

Oznamovatelem ve smyslu Zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených §2 odst. 1 Zákona. Konkrétní porušení práva, jichž se musí týkat, jsou vyjmenovány v Zákoně. 

V rámci společnosti vylučujeme přijímání oznámení, které:

  • neobsahuje údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele dle ustanovení § 4 odst. 3 Zákona
  • učinila jiná osoba, než která pro společnost U & SLUNO a.s. vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.
    Tyto osoby mohou využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
    na webových stránkách oznamovatel.justice.cz

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

V případě, že se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude prošetřeno, nebude ochráněna jeho identita a hrozila by mu odvetná opatření ze strany zaměstnavatele, má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Externí oznamovací systém a další informace najdete na webových stránkách oznamovatel.justice.cz

Oznamovatel dále bere na vědomí, že společnost U & SLUNO bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje Oznamovatele uvedené v jeho Oznámení. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění zákonem stanovené povinnosti.

Oznámení splňující kritéria Zákona je možné podat:

Příslušné osobě:

Mgr. Eva Lampartová
Ing. Martina Tvardková

Odebírejte náš newsletter

Nejčerstvější novinky přímo do vaší schránky.